Nabór wniosków w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” oraz „Zalesianie gruntów innych niż rolne”
Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 roku
biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski  o przyznanie pomocy
na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Pomoc w ramach działania może uzyskać:

  • rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;
  • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:

  • stanowiących grunty orne lub sady oraz zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka;
  • o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha, w przypadku jednego wnioskodawcy;
  • o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku grupy rolników

Działanie to jest realizowane w ramach dwóch schematów:

Schemat I – Zalesianie gruntów rolnych - pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach użytkowanych rolniczo.

Schemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne - pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są użytkowane rolniczo, wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne  Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne