Szanowni mieszkańcy Gminy Tarnowiec.

W związku z tym, że w ostatnich dniach wiele mówi się i pisze o zamykaniu szkół na naszym terenie, zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią poniższego listu.

Od szeregu lat Gmina Tarnowiec boryka się z dużymi problemami finansowymi. Ze względu na wzrastający rokrocznie deficyt naszego samorządu, co roku musimy zaciągać pożyczki na pokrycie zobowiązań finansowych. Do chwili obecnej nasze zadłużenie wzrosło do kwoty blisko dziewięciu milionów złotych. Wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych drastycznie dyscyplinuje finanse samorządowe i eliminuje  możliwości zaciągania kredytów na bieżącą działalność.

Jedną z głównych przyczyn wzrostu naszego deficytu jest corocznie powiększająca się różnica między tym, co otrzymujemy od państwa na utrzymanie szkół, a tym co faktycznie wydajemy. Wysokość subwencji oświatowej przyznawanej z budżetu państwa naszej Gminie  zależna jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez nasz samorząd. Od kilkunastu lat, tak jak w całej Polsce, również w naszej Gminie obserwujemy spadek ilości urodzin. Przykładowo w roku  2000 urodziło się w naszej Gminie 112 dzieci, a  w roku 2008 tylko 66. Efektem tego jest szybko malejąca liczba uczniów naszych szkół. W roku szkolnym 2000/2001 do szkół podstawowych prowadzonych prze nasz samorząd uczęszczało 872 uczniów, a w obecnym roku szkolnym 2010/2011 już tylko 583. Jest to spadek o ponad trzydzieści procent. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w skali kraju posiadających tak niekorzystną sieć szkół. Liczba uczniów w poszczególnych sześcioklasowych szkołach podstawowych naszej gminy (bez oddziałów zerowych) w roku szkolnym 2010/2011 wynosi:

 1. Brzezówka - 5
 2. Czeluśnica - 70
 3. Glinik Polski - 42
 4. Łajsce - 49
 5. Łubienko - 7
 6. Łubno Szlacheckie - 84
 7. Nowy Glinik - 42
 8. Roztoki - 40
 9. Tarnowiec - 155
 10. Umieszcz - 48
 11. Wrocanka - 41

Jedynie w Tarnowcu, Łubnie Szlacheckim i Czeluśnicy, średnia liczba uczniów w jednym oddziale przekracza 10 dzieci. W pozostałych placówkach średnia liczebność oddziałów klasowych wynosi 8 i mniej.

Pomimo tego,  że kwota subwencji na jedno dziecko co roku wzrasta, nasza Gmina ze względu na ujemny bilans uczniów otrzymuje niewspółmierną do kosztów utrzymania szkół dotację i zmuszona jest dofinansowywać oświatę z własnego budżetu.

Na swoich spotkaniach przedwyborczych informowałem Państwa, że obecna kadencja 2010 – 2014 będzie bardzo trudna ze względu na konieczność podjęcia bolesnych, ale koniecznych decyzji, które umożliwią uzyskanie nie tylko płynności finansowej naszego samorządu, ale pozwolą także na dalszy rozwój naszej Gminy. Cele te można osiągnąć na różne sposoby. Jednym z nich jest szukanie większych wpływów do budżetu gminy poprzez sprzedaż niewykorzystywanego mienia komunalnego i jego składników.  Inną możliwością  pozyskiwania dodatkowych środków finansowych jest podnoszenie opłat z tytułu dzierżawy, dostarczania wody, odbioru odpadów komunalnych, odbioru ścieków, jak również podnoszenie podatków. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że byłyby to dodatkowe obciążenia dla wszystkich mieszkańców i zarówno ja, jak i Rada Gminy chcemy tego uniknąć. W tej sytuacji koniecznym staje się podejmowanie innych działań, których efektem będzie obniżanie wydatków gminy związanych z działalnością inwestycyjną typu budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, zamrożenie dopłat do śmieci, wody, ścieków lub zmniejszanie wydatków bieżących na oświetlenie, remonty, utrzymanie dróg, domów ludowych i administracji.

Wśród tych działań bardzo istotnym i zasadnym wydaje się także dążenie do  racjonalizacji wydatków na oświatę. Stanowią one prawie połowę budżetu Gminy Tarnowiec i na rok 2011 szacowane są na ponad 10 mln zł, podczas gdy planowana wysokość subwencji oświatowej wyniesie zaledwie 6.7 mln zł. Coroczny wzrost deficytu oświatowego, stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą subwencji a faktycznymi wydatkami na oświatę, spowodowany jest wieloma czynnikami, wśród których istotną rolę odgrywa wzrost płac nauczycielskich, a także wzrost kosztów utrzymania obiektów oświatowych (energia elektryczna, gaz itp.). W ubiegłym roku płace nauczycieli wzrosły o siedem procent i taki sam wzrost jest przewidziany od 1 września bieżącego roku. Jeżeli w roku 2005 gmina z własnych dochodów przeznaczyła na zadania oświatowe kwotę 1 755 639 zł, to w roku 2010 kwota ta wyniosła 2 809 187 zł. Łącznie w okresie ostatnich pięciu lat, kwota własnych środków budżetowych poznaczona na zadania oświatowe przekroczyła 13 mln zł i pochodziła w znacznej mierze z kredytów, które będą musiały być spłacone przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, czy ich dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Tarnowiec. Utrzymanie takiej tendencji jest niemożliwe i prowadziłoby do całkowitej zapaści finansowej gminy.

Roczny koszt kształcenia jednego ucznia w szkołach naszej Gminy, uzależniony jest od liczby dzieci w poszczególnych placówkach i np. w 2009 roku wahał się od ponad 6 tysięcy złotych w szkołach największych, do kwoty ponad 15 tysięcy na ucznia w szkołach najmniejszych, podczas, gdy subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosiła wówczas 7034 zł. 

Dlatego też Rada Gminy Tarnowiec zmuszona jest po raz kolejny podjąć próbę zmiany w sieci szkół. Wcześniejsze tego typu działania, ze względu na towarzyszący im bardzo duży opór społeczny ze strony środowisk oświatowych, nie przyniosły spodziewanych efektów. Celem podejmowanych kroków nie jest „oszczędzanie na szkołach”, ale zracjonalizowanie wydatków tak, aby subwencja oświatowa przekazywana przez państwo wystarczała na prowadzenie szkół. Dzięki temu będziemy również mogli uniknąć nauczania w klasach łączonych, a przez to znacznie poprawić jakość świadczonych dla dzieci usług edukacyjnych. Rozumiejąc zatroskanie Rodziców dzieci ze szkół objętych reorganizacją, pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by Państwa dzieciom zorganizować bezpieczny dowóz do szkół oraz bardzo dobre i przyjazne warunki nauczania. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły negatywne skutki planowanych zmian.

Do chwili obecnej pojawiło się wśród naszej społeczności lokalnej wiele przekłamanych informacji dotyczących tego problemu. Podejmując próbę skontaktowania się z Państwem w takiej formie, chcę wypełnić ciążący na mnie obowiązek przedstawienia informacji na powyższy temat, licząc równocześnie na zrozumienie przez Państwa konieczności podjęcia tych trudnych, lecz nieodzownych decyzji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik