PRYWATYZACJA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O. W KRASNEM

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem jest w trakcie procesu prywatyzacji. W dniu 09.08.2010 r. Minister Skarbu Państwa opublikował ogłoszenie o zamiarze odpłatnego zbycia należących do Skarbu Państwa udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem. Uprawnionymi do odpłatnego nabycia udziałów są:

 • • Producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne) współpracujące z MCB Sp. z o.o. w Krasnem w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia.
 • • Pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz w przypadku spółek hodowli zwierząt również osoby nie będące pracownikami wykonujące usługi ineminacyjne, w okresie  24  miesięcy  przed  i  na  dzień  ogłoszenia  przez  Ministra  Skarbu  Państwa  o wystąpieniu z ofertą zbycia udziałów/akcji na rzecz osób uprawnionych.

Do opłatnego nabycia przeznaczonych jest łącznie 309.770 udziałów po cenie 78,50 zł za 1 udział. Każdy z uprawnionych może złożyć wniosek w sprawie odpłatnego nabycia udziałów Spółki. We wniosku należy określić liczbę udziałów, które chce się nabyć na zasadach preferencyjnych. Każdemu uprawnionemu, który złoży wniosek zostanie przydzielony co najmniej 1 udział. Maksymalna liczba udziałów przypadająca na jednego uprawnionego to 1 % w kapitale zakładowym Spółki, tj 4.329 udziałów.

W przypadku gdy nie wszystkie udziały zostaną rozdzielone wśród osób uprawnionych, pozostałe nieobjęte zostaną zaproponowane do nabycia związkom producentów rolnych, w tym grupom producenckim, zrzeszeniom producentów rolnych, spółdzielniom producentów rolnych, związkom zrzeszeń i spółdzielni.

Pisemne wnioski nabycia udziałów można składać osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru w Siedzibie Spółki i w Terenowych Komórkach Organizacyjnych w terminie od 9 września 2010 r. do 11 października 2010 r. do godz. 12:00. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki.

Druki wniosków na nabycie udziałów dostępne są w Siedzibie Spółki oraz w jej Terenowych Komórkach Organizacyjnych:

 1. Siedziba Spółki, 36-007 Krasne 32 k. Rzeszowa,
 2. Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie, 49-120 Dąbrowa Opolska, ul. Dąbrowska 1,
 3. Stacja Oceny Buhajów w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Jodłowska 1,
 4. Stacja Eksploatacji Knurów w Czerminie, 39-304 Czermin 1,
 5. Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie, 42-271 Częstochowa, ul. Żywopłotowa 34/36,
 6. Przedstawicielstwo Spółki w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 6,
 7. Stacja Eksploatacji Knurów w Klęczy Dolnej, 34-124 Klecza Dolna 338 A,
 8. Przedstawicielstwo Spółki w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 28,
 9. Stacja Testowania Buhajów w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 38,
 10. Przedstawicielstwo Spółki w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 4,

jak również do pobrania ze strony intemetowej Spółki www.mcb.com.pl

Apelujemy i zachęcamy producentów rolnych do włączenia się w proces prywatyzacji Spółki po to, aby sześćdziesięcioletnia tradycja inseminacji i realizacji programów hodowlanych pozostała w dalszym ciągu w rękach hodowców południowej Polski. Zaangażowanie się w proces prywatyzacji MCB Sp. z o.o. w Krasnem zagwarantuje zachowanie dotychczasowego dorobku i doświadczeń w zakresie świadczonych usług inseminacyjnych oraz pozwoli mieć bezpośredni wpływ na postęp hodowlany w stadach polskich hodowców. Ponadto zachowanie Stacji w polskich rękach stanowić będzie barierę dla utrzymania poziomu cen nasienia rozpłodników przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanego materiału genetycznego.

Zarząd

Małopolskiego Centrum Biotrchniki Sp. z o. o. w Krasnem

Wniosek Wniosek