OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy  Tarnowiec
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717z późn. zm) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)       
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnowiec”
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach  od  30 września 2010r  do  29 października 2010r
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 października 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 1500.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.


Wójt Gminy Tarnowiec:
Bogusław  Wójcik