Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zakup kolektorów słonecznych dla osób fizycznych

KREDYTY Z DOTACJĄ NFOŚiGW UDZIELANE SĄ PRZEZ BANKI NA PODSTAWIE UMÓW O WSPÓŁPRACY.

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW:


Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1. Beneficjent składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank).

2. Po akceptacji wniosków przez Bank Beneficjent podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Beneficjent i Wykonawca podpisują Protokół końcowego odbioru Przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia. Jeżeli wykonawca nie posiada uprawnień budowlanych, Protokół podpisywany jest również przez inspektora nadzoru. Umowa z wykonawcą powinna zagwarantować w szczególności minimalny roczny uzysk energii ciepła z danej instalacji.

4. Beneficjent przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją.

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOŚiGW w terminie 2 miesięcy od otrzymania Protokołu ostatecznego odbioru o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Bankach oraz na stronie internetowej NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/