Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu w terminie do 15 września 2010 r. pokój nr 26. Druki dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej.

Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc sierpień( miesiąc poprzedzający złożenie wniosku). Stypendia szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i jest udzielone poprzez refundacje poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się w dwóch ratach do końca grudnia za okres od września do grudnia oraz do końca lipca za okres od stycznia do czerwca na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności , gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność , ciężka, długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa od 351 złotych.

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

- Opinia dyrektora szkoły.