ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz.1071 z  2000 r. z  późniejszymi   zmianami)
 
Zawiadamiam,
 
że na wniosek Gminy Jedlicze, 38-460 Jedlicze, ul. Rynek 6 z dniem 6 lipca 2007r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego działek nr ewid. 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 43/1, 43/2,1969/5 położonych w mieście Jedlicze oraz działek nr ewid. 255, 568, 609, 610 położonych w miejscowości Brzezówka gm. Tarnowiec dla inwestycji polegającej na: budowie mostu na rzece Jasiołce w mieście Jedlicze- dz. Męcinka wraz z budową dojazdów do drogi powiatowej nr 1891 R Bukowiec- Tarnowiec oraz do drogi gminnej nr 114662R - ul. Kurkowskiego — ul. Grabiny, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej tj. przebudową zjazdów, linii gazociągowej, budową urządzeń podczyszczających wodę oraz regulacji koryta rzeki Jasiolki.

W ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z wnioskiem, zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Jedlicze pok. nr 5.