GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:

-  sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz

- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych (nie ma miedzy nimi rys),

- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i   czy nie j est on ugięty,

- czy okna i drzwi otwierają się łatwo (mogło nastąpić osiadanie obiektu),

- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesuniecie,

- czy więźba dachowa jest w należytym stanie (czy nie jest uszkodzona)

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentacje budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować , remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazana w rozporządzeniu, Prezesa Rady Ministrów,

- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 , poz. 906),

- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- obiekty liniowe to linie kolejowe , a także drogi wraz z budynkami budowlanymi oraz sieci uzbrojenia terenu

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:

1.  Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zadzwoń do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - tel. Nr 17 8527829.

3. Zadzwoń do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego: 38-200 Jasło ul. płk. J.Modrzejewskiego 12 tel/fax 134482076

Zasady dotyczące przystąpienia do robót przy budynkach zalanych w wyniku powodzi.