Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków.

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

4. Ogłoszenie o wyborze ofert.