OBWIESZCZENIE

Na podstawie 33 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz.U.  z  2008  Nr.   199 poz. 1227/  oraz art.  10  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a      s i ę

    że w dniu 16.11.2009r. został złożony Raport o wpływie na środowisko  przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrucowa i Sądkowa.

Ze złożonym  Raportem  można zapoznać się w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Tarnowiec, Wydział Gospodarczy – pok. Nr. 8  codziennie w godzinach urzędowania.
 
Wójt Gminy Tarnowiec