Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22 czerwca do 13 lipca 2009 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr. 8 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr. 4 /świetlica/ o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2009r.

 

Wójt Gminy
Tarnowiec