Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2007r. (poniedziałek) o godzinie 14.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.

Prządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Związku OSP w Tarnowcu o stanie bezpieczeństwa p.pożarowego oraz gotowości poszczególnych jednostek do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych ( powodzi, huraganów).

8.  Przyjęcie informacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne z działalności Ośrodka za rok 2006.

9.  Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.