OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje poniżej do publicznej wiadomości fragment treści pisma otrzymanego od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie dotyczącego przejazdów kolejowych usytuowanych w ciągu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec.

(Wyciąg z pisma z dnia 16.08.2017r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Rzeszowie).

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz informacji otrzymanej pismem Nr WG.7222.1.2016 z dnia 04.11.2016r, że wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe na linii kolejowej Nr 108 Stróże – Krościenko usytuowane na terenie UG Tarnowiec przebiegają w ciągu dróg gminnych wewnętrznych w związku z poleceniem Centrali Spółki informuje:

  1. Warunkiem pozostawienia przejazdów w dotychczasowej kategorii jest pisemna deklaracja UG Tarnowiec o podjęciu kroków w kierunku zmiany statusu dróg na drogi publiczne. W przeciwnym wypadku Zakład podejmie kroki w kierunku zmiany kategorii przejazdów na kategorię F tj. użytku niepublicznego lub ich likwidacji w przypadku braku zgody na zawarcie Umowy.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu. Dodatkowo informujemy, że za zabudowę rogatek, utrzymanie i konserwację przejazdu kat F (między innymi utrzymywanie rogatek w stanie sprawności technicznej oraz utrzymywanie i oczyszczanie żłobków) jak również za bezpieczeństwo na przejeździe całkowicie odpowiadać będzie użytkownik przejazdu, który zawarł umowę. W przypadku braku zgłoszenia przyszłego użytkownika przejazdu kategorii F, czyli użytku niepublicznego zdecydowanego na zawarcie stosownej umowy Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie działając na polecenie Centrali Spółki rozpocznie w terminie 30 dni procedurę jego likwidacji, o czym należy poinformować wszystkich zainteresowanych.

Nasza Spółka, jako zarządca kolei została zobowiązana w terminie do 2020r do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do warunków określonych w ww. Rozporządzeniu (§93)”.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Tarnowiec podjęła działania zmierzające do zmiany statusu dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Brzezówka, w ciągu których zlokalizowane są przejazdy kolejowe na drogi publiczne, w związku z faktem, że drogi te stanowią ważny łącznik komunikacyjny dla zlokalizowanych przy tych drogach osiedlach mieszkaniowych.

Ze względu na brak możliwości przekształcenia dróg wewnętrznych w m. Gliniczek (2 przejazdy kolejowe) oraz Tarnowiec (1 przejazd kolejowy) na drogi publiczne informujemy, że przejazdy kolejowe zlokalizowane w ciągu tych dróg mogą jedynie funkcjonować jako przejazdy użytku niepublicznego (kategoria F) na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKP i użytkownikiem takiego przejazdu (np. osobą fizyczną).

W związku z powyższym informujemy, że osoby chętne do korzystania z przejazdów kolejowych w m. Gliniczek i Tarnowiec muszą zawrzeć umowę pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych na korzystanie z przejazdu.

Dane adresowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych,
Budynków i Budowli oraz Inwestycji
Ul. Batorego 24
35-005 Rzeszów
tel. 17 711 23 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.