OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwałą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r., w zakresie określonym na załączniku graficznym do uchwały nr XXIII/166/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2017 r. do 02.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, w pokoju nr 8 w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 24.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, w pokoju nr 8, o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2017 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec, a  także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.