OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 120 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1. art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Republika Słowacka przekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o przekazaniu przez Republikę Słowacką stanowiska kończącego procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

3. W dniach od 30 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.

Wyciąg z końcowego stanowiska w sprawie połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją w języku polskim, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia pod adresem: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia.

Końcowego stanowisko w sprawie połączenia gazowego między Polską a Słowacją w języku słowackim oraz wyciąg z ww. stanowiska w tłumaczeniu na język polski znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 - 001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach 7.30 - 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE