Ubój zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielęta do szóstego miesiąca życia, świnie, owce, kozy, drób, zajęczaki oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zwierzęta poddawane takiemu ubojowi muszą być zdrowe, mogą być poddane ubojowi po upływie okresu karencji, jeżeli przed ubojem były leczone lekami dla których taki okres jest ustalony.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt oraz w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

24 godziny przed ubojem trzody chlewnej lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych posiadacz zwierzęcia informuje osobiście lub telefonicznie (tel. 13 4464321) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o zamiarze przeprowadzenia uboju podając dane posiadacza zwierzęcia, gatunek i liczbę zwierząt, numery identyfikacyjne zwierząt, dane osoby dokonującej uboju.

24 godziny przed ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz zwierzęcia składa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jaśle ul. Floriańska 92 pisemne powiadomienie o zamiarze dokonania uboju - wzór załącznik nr 1.

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się, na koszt posiadacza tego mięsa, obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.

Zgodnie z § 1 pkt 34 Rozp. MRiRW z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 93 poz.600) za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny grozi rolnikowi kara pieniężna od 100 zł. do 2000 zł.

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do prowadzenia badania mięsa na użytek własny

  1. Tadeusz Czajka, 38-242 Skołyszyn 410, tel. 13 4491121, 888773286
  2. Stefan Sochacki, 38  204 Tarnowiec 312, tel. 13 4424002, 608607426
  3. Marcin Potempa, 38-200 Jasło ul. Czackiego, tel. 600974321

Badanie w kierunku włośni można wykonać również w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie ul. Ściegiennego 6, Tel. 13 4325923.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92, tel. 13 4464321.