WÓJT GMINY TARNOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Inspektor ds. inwestycji

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
6) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi,
7) ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo.
2. Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o prawie budowlanym, ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, przepisów dotyczących zamówień publicznych,
2) biegła umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office,
3) prawo jazdy kategorii B,
4) preferowane posiadanie uprawnień budowlanych.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:
a) przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,
b) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
c) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,
d) przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji i remontów,
e) uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
f) opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
g) monitoring przebiegu prac inwestycyjnych,
2) dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
3) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy,
4) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg gminnych tj.:
a) koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych,
b) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych za ich zajęcie,
c) prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych,
d) przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii,
e) prowadzenie ewidencji dróg,
f) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
g) uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych,
h) uzgadnianie projektów zjazdów z dróg gminnych,
i) umieszczanie i utrzymanie oznakowania ulic i placów.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5) dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6) dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7) zaświadczanie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku inspektor ds. inwestycji,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Dokumenty o których mowa w pkt 4-6 przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji” w terminie do dnia 23 marca 2012 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu - pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211.
Oferty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.tarnowiec.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Tarnowiec, dnia 12 marca 2012 r.

Informacja

Komisja Konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Tarnowcu informuje, że do naboru na w/w stanowisko przystąpiły następujące osoby:

  1. Pan Stanisław Klich zam. Jasło
  2. Pan Jan Wójcik zam. Potakówka
  3. Pan Józef Dunaj zam. Jasło

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja Konkursowa stwierdziła, że dwóch kandydatów nie spełniło wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Jednocześnie Komisja Konkursowa informuje, że do dalszego postępowania konkursowego zakwalifikowano:

1. Pan Józef Dunaj zam. Jasło

Tarnowiec, dnia 29.03.2012 r.


 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Inspektor ds. inwestycji

Komisja Konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze 

Inspektor ds. inwestycji 

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Tarnowiec, dnia 12.04.2012 r.