Sołectwo Roztoki od 2021 roku bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Udział w Programie jest możliwy, dzięki przyjęciu w dniu 28 kwietnia 2021 roku przez Gminę Tarnowiec Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki.
Realizacja Programu pozwala na wcielenie zapisów Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki, w której zapisano kierunki rozwoju sołectwa, ustalono priorytetowe zadania, a także określono wizję odnowy i rozwoju wsi.
Sołectwo Roztoki, dąży do bezpieczeństwa i podwyższenia standardu życia mieszkańców, poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej przestrzeni publicznej, aktywację mieszkańców, polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami, a także kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowej.

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem” – wykonano prace remontowe w Domu Ludowym w Roztokach w zakresie: remontu pomieszczeń (wykonano przejście pomiędzy pomieszczeniami, posadzkę, nową instalację elektryczną, uzupełniono tynki i wykonano gładzie oraz pomalowano ściany) dojścia do świetlicy (wymieniono odcinek kanalizacji, wykonano chodnik z kostki brukowej, a także część ogrodzenia).
W 2022 roku Gmina Tarnowiec zakończyła inwestycję pn.: „Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki”. Zakres prac obejmował roboty budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię, wymianę drzwi w pomieszczeniu kuchennym oraz prace uzupełniające.
W 2023 roku w ramach uzyskanego dofinansowania zrealizowano zadanie pn.: „Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach”. Wykonano wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe przeszkolone wraz z pracami uzupełniającymi, wykonano prace przy instalacjach elektrycznych. Ponadto wyremontowano schodek wejściowy do budynku oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne w postaci zmywarki gastronomicznej, basenu (umywalki), baterii umywalkowej oraz szafy ze stali nierdzewnej.

26 czerwca 2024 roku, Gmina Tarnowiec zawarła umowę z Województwem Podkarpackim na przekazanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczenia Domu Ludowego wraz z zakupem wyposażenia w Roztokach”. Sołectwo Roztoki po raz kolejny rozpocznie działania, których zapotrzebowanie wynika wprost z Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju wsi oraz  ukierunkowane na rozwój wsi oraz integrację mieszkańców.

Dzięki pozyskanym środkom i wkładowi własnemu Gminy Tarnowiec Dom Ludowy w Roztokach stał się miejscem kulturalnych spotkań, w którym można rozwijać swoje umiejętności artystyczne i podtrzymywać lokalne tradycje przy zaangażowaniu i integracji lokalnej społeczności.
Pozyskane w tym roku dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój tego miejsca. Całość inwestycji wynosi: 45 793,57 złotych, dofinansowanie: 20 000,00 złotych, a wkład własny finansowany wyłącznie ze środków Gminy Tarnowiec: 25 793,57 złotych.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025
Celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Program przyczynia się m.in. do:
- zaspokajania potrzeb społeczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
- modernizowania przestrzeni wiejskiej,
- rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,  
- pielęgnowania tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.