Zadanie, pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnowiec, poprzez przebudowę drogi gminnej w Łajscach "Cechówki" numer 113762R", bezpośrednio podniosło komfort użytkowania tej drogi.

Odcinek na długości 355 m. zyskał nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano nowe pobocza, zjazdy i mijanki oraz oczyszczono rowy i przepusty.

W dniu 05.06.2024 r. dokonano odbioru inwestycji.

Inwestycja finansowana była ze środków własnych Gminy Tarnowiec w wysokości blisko 460 000,00 zł, z czego 292 688,00 zł. to dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113753R  w miejscowości Umieszcz zrealizowana została w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podkarpackim.

Zakres przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową Jasło – Zręcin i obejmuje m. in.: przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, uwzględniającej konieczne wykonanie nasypów w obrębie korpusu drogi, wykonanie ściany oporowej od strony działki, przylegającej do granicy pasa drogowego, budowę nowego chodnika, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Długość przebudowanego odcinka to 105 m.

W dniu 05.06.2024 r. dokonano odbioru zrealizowanej inwestycji.

Wartość robót wyniosła 506 560,99  zł, z czego 344 177,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Tarnowiec w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadań w 2024 roku.