KONTROLA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Mając na uwadze zapisy art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973) oraz uchwały antysmogowej nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2498), upoważnieni przez Wójta Gminy Tarnowiec pracownicy Urzędu rozpoczynają kontrolę domowych pieców i kotłów.

Kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Kontrole będą przeprowadzane w godzinach od 6 do 22.

Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 Czynności kontrolne wykonywane będą w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontroli będą  podlegać wszystkie źródła ogrzewania w budynku, skład opału, barwa dymu, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa) oraz ocena wizualna. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną. Z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości i powtórnie skontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona będzie również działalność edukacyjna na temat: czego w piecu nie można spalać, konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowocześniejsze urządzenia grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

Informuję również, że przyjęta przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018 r. uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego (Uchwała Nr LII/869/18) obowiązuje od 1 czerwca 2018r. i nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Terminy wymiany urządzeń.

  • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

  • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Wójt Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

https://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/8-dane/13-kiedy-musze-wymienic-swoj-piec