W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 787 034 zł.

Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Gmina Tarnowiec składając wniosek w ramach I obszaru priorytetowego na Budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  otrzymała kwotę 2 787 034 zł co stanowić będzie 95% inwestycji.

Zadanie ma na celu ułatwienie i usprawnienie obsługi mieszkańców pod kątem odbioru i selekcji odpadów komunalnych.

 

gmina tarnowiec