Gmina Tarnowiec otrzymała w trzech transzach dotację w wysokości 4 376 259.00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialne, środki można  przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

Otrzymane wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie następujących zadań:

„Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec - SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie”.

            całkowita wartość zadania: 812 500,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 650 000,00 zł, rok przyznania dotacji: 2020 r.

W ramach realizacji zadania przewidziana jest przebudowa i rozbudowa parkingów przy szkołach publicznych wraz z dojściem, miejsca postojowe, modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach prowadzonych prac oraz częściowa wymiana ogrodzenia wokół szkół.


 „Termomodernizację obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec- SP Nowy Glinik, SP Roztoki, SP Wrocanka”.

            całkowita wartość zadania: 787 500,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 630 000,00 zł, rok przyznania dotacji: 2021 r.,

W ramach realizacji zadania w Szkole Podstawowej we Wrocance wykonana będzie modernizacja pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego, wymianą pokrycia dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W Szkole Podstawowej w Roztokach  w ramach zadania zlecono projekt instalacji centralnego ogrzewania  wraz z adaptacją pomieszczenia w budynku szkoły na nową kotłownię.


„Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy gm. Tarnowiec.”

            całkowita wartość zadania: 4 522 399,39 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 600 007,80 zł, rok przyznania dotacji: 2020 r.

W ramach realizacji zadania wykonano budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4 torowej, bieżni lekkoatletycznej prostej 6 torowej, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę skoczni do skoku o tyczce, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, chodniki i dojścia, miejsca postojowe, trybuny i ogrodzenia. Wykonano kontenerowe zaplecze szatni, zainstalowano oświetlenie hybrydowe, nagłośnienie i monitoring.


„Dotacja dla Gminy Jedlicze na budowę drogi gminnej łączącej miejscowość Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i miejscowość Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz rozbiórkę kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu”.

            całkowita wartość zadania: 1 364 923,70 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 554 306,00 zł, rok przyznania dotacji: 2020

W ramach realizacji zadania trwają prace przy budowie mostu łączącego powiaty jasielski  z krośnieńskim i gm. Tarnowiec z gm. Jedlicze. Inwestycja zastąpi wysłużoną kładkę pieszo - rowerową i umożliwi przejazd pojazdów o masie do 40 ton, co pozwoli na sprawniejsze i szybsze połączenie dwóch gmin i powiatów. Na realizację tego zadania Gmina Tarnowiec przekazała dofinansowanie Gminie Jedlicze w kwocie 554 306,20 zł.


Przebudowa drogi publicznej dz. nr ewid. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec”.

            całkowita wartość zadania: 527 935,10 zł kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych:221 945,20 zł rok przyznania dotacji: 2020

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga wewnętrzna dz. nr ewid. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, nowa nawierzchnia, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oznakowanie, oświetlenie uliczne i autonomiczne oświetlenie przejść dla pieszych.


„Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy Tarnowiec”.

            całkowita wartość zadania: 399 794,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 319 835.00 złrok przyznania dotacji: 2020 r.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie inwestycja Budowy ogólnodostępnego parkingu przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu na działkach ewidencyjnych 698/1, 698/2, 745/1, 746, 747, 759 wraz z budową, przebudową oraz zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących. Wybudowanych zostanie 57 stanowisk postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.


„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu polegającą na nadbudowie kondygnacji użytkowej nad istniejącą częścią budynku oraz budowie nowego skrzydła wraz z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej, budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz budową wewnętrznej instalacji hydrantowej p. poż.”.

całkowita wartość zadania: 5 483 991,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 1 400 165,00 zł, rok przyznania dotacji: 2021 r.