ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 SIERPNIA 2021 ROKU

Mając na uwadze rosnącą ilość odpadów, oraz brak środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowiec Nr XXXVIII/268/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2021 r. poz. 2529) od 1 sierpnia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Wójt Gminy Tarnowiec działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) zawiadamia, że Uchwałą Rady Gminy Tarnowiec Nr XXXVIII/268/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2021 r. poz. 2529) - została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od 1 sierpnia 2021 roku stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

20,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie dla właścicieli nieruchomości , którzy segregują odpady komunalne – stawka podstawowa;

18,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na których  kompostuje się bioodpady w przydomowych kompostownikach;

50,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie dla właścicieli , którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selekcji odpadów, będzie stosowana podwyższona 250% opłata podstawowa w kwocie

  • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (dotyczy punktów handlowych, usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itp.) 
    • za worek o pojemności 120 litrów – 19,00 zł
    • za worek o pojemności 1100 litrów – 174,00 zł

        W przypadku braku segregacji opłata za worek wzrośnie 250%

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy Tarnowiec z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia korekty deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Wójt Gminy Tarnowiec

Wiktor Barański