WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn.zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2020 r. , poz. 1057/ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2021 r.

{phocadownload view=file|id=967|target=s}

{phocadownload view=file|id=976|target=s}