INFORMACJA

Na podstawie umowy dotacji nr 3850/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwionych zostanie ok. 15,285 Mg odpadów zawierających azbest. Kwota otrzymanej dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.350,00zł (50%) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 3.745,00zł (35%).
Całkowita wartość zadania to kwota 24.963,75zł. Pozostała kwota 14 263,75 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Odbiór azbestu od mieszkańców zostanie zrealizowany do 18.09.2020r.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik