Uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się X SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

- wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2010 rok,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
- informacja o stanie mienia gminy,
- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
b) udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
c) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
e) zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
f) ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002r. Referendum gminnym,
g) zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
h) powołania zespołu do wyboru ławników,
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana