INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Pani Anny Surowaniec - specjalisty doradztwa rolniczego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
b) uchwalenie cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków,
d) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
e) zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego,
f) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.

7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2008/2009.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-10-20

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana