INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2008r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
b) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody,
c) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
d) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
e) planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
f) sprzedaży nieruchomości,
g) przyjęcia „Strategi Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015”,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-09-22

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana