Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2017r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2016 rok.
 5. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Tarnowiec.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
  2. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łubno Szlacheckie.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala