Uprzejmie informuję, że w dniu 21 kwietnia  2008r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji :

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok:
  1. a) informacja Wójta Gminy,
  2. b) sprawozdanie Dyrektora WZGK w Tarnowcu z działalności Zakładu za 2007 rok,
  3. c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
  4. d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
  2. 2. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  3. 3. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
  4. 4. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  5. 5. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  6. 6. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
  7. 7. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec,
  8. 8. przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
  9. 9. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
  10. 10. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
  11. 11. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim,
  12. 12. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze  nauczycieli, a  także szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
  13. 13. zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego,
  14. 14. odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
  15. 15. sprzedaży nieruchomości,
  16. 16. wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat,
  17. 17. zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat,

 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-04-11

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana