Uprzejmie informuję, że w dniu 09 listopada 2015r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok,
  2. stawek podatku od nieruchomości,
  3. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł Gminie Jedlicze, na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z łącznikami drogowymi na rzece Jasiołka, stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec."
  5. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I,
  6. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec,
  7. przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022,
  8. uchwalenia rocznego programu w współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala