Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2015r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680,
  5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobrucowa,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie,
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  8. ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania,
  9. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
  10. uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
  11. wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 5. Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2015 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala