Uprzejmie informuję, że w dniu 8 września 2014r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026,
  3. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Opace na lata 2014-2020.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana