Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
  • wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012 rok,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Tarnowiec z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  4. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu p.n. ,,Jasielska Strefa Usług Publicznych''.
  6. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2013-2020,
  8. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  9. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  10. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Farma Wiatrowa'' w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.                    

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana