Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2012r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
 2. obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 3. stawek podatku od środków transportowych,
 4. postanowienia o  odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
 5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
 6. terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec,
 8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 9. zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
 10. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
 11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana