Uprzejmie informuję, że w dniu 30 lipca 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
   b) zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości,
   c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
   d) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka i zabawa z indywidualizacją” nr POKL.09.01.02-18-002/12
   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
   i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
   e) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko w gminie Tarnowiec
   f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec
   g) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA WIATROWA” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik
 2. 6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana