Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
  • wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2011 rok,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego  wniosku,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
  3. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2012 rok,
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  5. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana