W związku z informacją podaną na stronie internetowej gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim (http://www.czarna.pl/asp/pliki/2019/ogl._wilki.pdf) w kontekście przypadków pojawiania się wilków i niedźwiedzi w osadach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego, mogących stanowić zagrożenie dla obywateli, uprzejmie informuje, co następuje.

Należy zauważyć, że w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi, powinien podjąć wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Obowiązek ten wynika z regulacji prawnej zwartej w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Tym samym to na tym organie w głównej mierze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Dodać należy, że stosownie do treści art. 40 ust. 3 cytowanej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych powszechnie obowiązujących przepisach, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie jest Organem odpowiedzialnym za ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Zakres zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska określa enumeratywnie art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.). Nie mniej jednak, zgodnie z pkt 8 tego przepisu, regionalny dyrektor ochrony środowiska może podjąć współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach m.in. ochrony przyrody. Pragnę zapewnić więc, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miarę swoich możliwości - tak jak to ma miejsce dotychczas - zawsze służy pomocą merytoryczną w realizacji tego rodzaju zadań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako Organ, działa w zakresie swoich kompetencji ustawowych.

W świetle powyższego, przypadki pojawienia się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który powinien podąć adekwatne do skali zagrożenia działania lub do najbliższego komisariatu policji, lub do straży gminnej, jeżeli taka formacja funkcjonuje na terenie danej gminy. W przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów, natomiast w przypadku realnego zagrożenia zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj, pisemnie) zezwolenie może zostać wydane przez te organy w formie ustnej. Pragnę nadmienić, że powyższe zagadnienia były poruszane na spotkaniach organizowanych przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń pn. „Czy taki wilk straszny, jak go malują?”, które odbyły się w dniu 13 listopada 2018 r. w miejscowości Hoczew i w dniu 14 listopada 2018 r. w Sanoku, a w których uczestniczyli przedstawiciele gmin.

Natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie) należy zgłaszać przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry.

W związku z coraz częściej zgłaszanymi przypadkami podchodzenia wilków i niedźwiedzi w pobliże zabudowy ludzkiej zostały opracowane schematy procedur postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta chronione, które znajdują się w załączeniu.