W dniu 21 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Tarnowiec. W jej trakcie Rada rozpatrywała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok, wysłuchała opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na temat prawidłowości jego realizacji a także podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

W roku 2016 plan dochodów wynosił 32 750 019,67zł zaś plan wydatków 33 738 275,03 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 32 679 627,67zł a wydatki w  wysokości 30 315 041,57zł. Uzyskane oszczędności są wynikiem przede wszystkim oszczędnego  gospodarowania środkami finansowymi  bowiem zrealizowano bardzo dużo prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych. Mimo że był planowany deficyt budżetowy,  nie zaciągnięto żadnego kredytu – przeciwnie  spłacano raty długu, którego wysokość spadła o ok. 22% dochodów Gminy. Prawidłowe zarządzanie budżetem za 2016 rok ma wpływ na zakres działań Gminy w 2017 roku. Między innymi  będą realizowane współfinansowane ze środków unijnych, WFOŚiGW, Ministerstwa Sportu i Turystyki inwestycje i modernizacje za kwotę ponad 6 mln złotych.

Wobec pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (niezawierającej ani jednej uwagi co do prawidłowości realizacji budżetu) oraz pozytywnej opinii  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ta ostatnia wystąpiła  o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy za 2016 rok. Rada Gminy podjęła  jednogłośnie  uchwałę o udzielenie absolutorium.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do prawidłowej realizacji budżetu, wykazali zaangażowanie i nieśli pomoc gminie – w tym Radnym, Sołtysom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom – Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania.