ZARZĄDZENIE NR 128/2015/A
WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz uchwały Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Konsultacje prowadzone będą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwane dalej „Podmiotami”.

§ 2.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 3. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość Podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 3. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w terminie od dnia 17.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r.

§ 4.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
  1. wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu,
  2. wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Treść projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, załącza się na stronie internetowej Gminy Tarnowiec ( www.tarnowiec.eu ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec, zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik