ZARZĄDZENIE NR 121/2015
WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz uchwały Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2. Konsultacje prowadzone będą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwane dalej „Podmiotami”.

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

3. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość Podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 3. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w terminie od dnia 19.11.2015 r. do dnia 26.11.2015 r.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

a). wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu,

b). wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

2. Treść projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, załącza się na stronie internetowej Gminy Tarnowiec (www.tarnowiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec, zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik

{phocadownload view=file|id=251|target=s}

{phocadownload view=file|id=252|target=s}

{phocadownload view=file|id=257|target=s}