Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich

Fundacja Aktywizacja
zaprasza do udziału w projekcie
"Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

I. Uczestnikom projektu oferujemy nieodpłatne i kompleksowe wsparcie w postaci:

Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum

 • Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki kształcenia w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)
 • Warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych
 • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
 • Seminarium prawne

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum)

 • Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
 • Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej)
 • Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)
 • Pośrednictwo pracy
 • Praktyki zawodowe
 • Staż rehabilitacyjny
 • Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)
 • Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę)
 • Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej

Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu

 • Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów
 • Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji  społeczno-zawodowej

II. Kto może liczyć na pomoc?

Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni
 • miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)
 • status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)
 • osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne
 • osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością

Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Gminną Biblioteką Publiczną w Tarnowcu
Tel. 13 44 248 21

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Ul. Rejtana 10
35-310 Rzeszów
Tel. 511 944 280 lub 511 944 287